Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Προσευχή – Δέηση Αγίων Αναργύρων

Αυτή η προσευχή/ δέηση μου δόθηκε από τους Άγιους Ανάργυρους και τον Ιησού Χριστό.
Η δύναμή της είναι ένα μεγαλείο.


Πώς την κάνουμε χρήση ? Τις δύο πρώτες δεήσεις – ευχές προς τον Ιησού, κρατάμε ένα κομποσκοίνι και κάθε κόμπο λέμε το συγχώρεσε με συνέχεια μέχρι να τελειώσουμε το κομποσκοίνι και ύστερα λέμε το Ελέησον με, με τον ίδιο τρόπο.
Ύστερα περνάμε στην προσευχή που είτε την διαβάζουμε για μας, είτε για κάποιον δικό μας άνθρωπο.
Ποιος είναι ο ρόλος της ευχής με το συγχώρεσε με και γιατί να τη λέμε ? Όπως όταν επιστρέφουμε το μεσημέρι στο σπίτι μας από τη δουλειά μας για να καθίσουμε να φάμε θα πλύνουμε τα χέρια μας και αναλόγως την εργασία μας θα αλλάξουμε και ρούχα, να φορέσουμε καθαρά για την ώρα του φαγητού. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η ευχή με το συγχώρεσε με, μας προετοιμάζει, μας καθαρίζει για να μπορέσουμε ύστερα να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Την ευχή την λέμε αργά, αργά για να περνάει μέσα στο υποσυνείδητό μας και να κάνει τον καθαρισμό στο σώμα μας. 

Ύστερα «στρώνουμε» το τραπέζι μας, όπως κάνουμε δηλαδή στο φαγητό μας, θα στρώσουμε το τραπεζομάντηλο, θα βάλουμε τα μαχαιροπήρουνα κλπ, έτσι θα κάνουμε την ευχή Ελέησον με. Η οποία είναι ακριβώς αυτό, «στρώνουμε» το τραπέζι μας για να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε το γεύμα μας.
Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι η επίκληση που κάνουμε, δηλαδή το σερβίρισμα του φαγητού. Και ύστερα καθόμαστε να «φάμε», δηλαδή διαβάζουμε την υπόλοιπη προσευχή.
Η προσευχή είναι γραμμένη ταυτόχρονα και σε πρώτο πρόσωπο αλλά και σε τρίτο. Μπορεί να διαβαστεί με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Αλλά να θυμάστε ότι καλό είναι να «ταΐζουμε» κι εμάς με το γεύμα «προσευχή» το ίδιο αρχοντικά και πλουσιοπάροχα όπως θα ταΐζουμε και τους συνανθρώπους μας. Κάθε προσευχή είναι μία ασπίδα προστασίας για μας. Η πίστη μας είναι το «όπλο» μας και η αγάπη η «πανοπλία» μας. Αυτά είναι δοσμένα από τον Πατέρα μας Θεό και όταν εμείς «φοράμε» όλα αυτά τη ζωή μας και τα προβλήματά μας τα αναλαμβάνει όλα Εκείνος.


Η προσευχή :  
ΚΥΡΙΕ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΕ ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ 
ΚΥΡΙΕ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΕ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΕ ελέησον με, φώτισόν με  ή τον/την   δούλον/η  σου…...(το όνομα ή ονόματα τρίτων). Δώς  μου  ή του/της  μετάνοια, καθάρισέ  μου  ή του/της  την καρδιά από πάσης θλίψης, από κακής οσμής,  ήν ο αντίδικος επότισεν. Δώς  μου ή του/της   μετάνοια από σκέψεις  και επανάγαγέ με   ή τον/την  στον  δρόμο  της Ιεροσύνης  Σου  Δέσποτα. Λύτρωσε και ύψωσε την ψυχή μου  ή του/της προς  ήρα τους οφθαλμούς  Σου. Σε ικετεύω  ίνα απαλύνεις κάθε πόνο, πίκρα και δάκρυα  καισυγκέρασόν με  ή   τον/την  δούλον/η  σου …… εις ευλογίαν,μετάνοια, πραότητα, πίστην  ακαταίσχυντονπρος Σε. Και ανέθρεψέ  με  ή τον/την με την Ανάσταση της ψυχής μου  ήτου/της,  με γαλήνη προς σε.
(ψαλμος  29ος)
2 ΥΨΩΣΩ σε, Κύριε,ὅτι ὑπέλαβές με καὶ οὐκ εὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ᾿ἐμέ. 3 Κύριε ὁΘεός μου, ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με· 4 Κύριε,ἀνήγαγες ἐξ ᾅδουτὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντωνεἰς λάκκον. 5 ψάλατε τῷ Κυρίῳ,οἱ ὅσιοι αὐτοῦ,καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ·6 ὅτι ὀργὴ ἐντῷ θυμῷ αὐτοῦ,καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ· τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸπρωΐ ἀγαλλίασις. 7 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου· οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν αἰῶνα. 8 Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δύναμιν· ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος. 9 πρὸς σέ, Κύριε,κεκράξομαι, καὶ πρὸς τὸνΘεόν μου δεηθήσομαι. 10 τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν με εἰς διαφθοράν; μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἢ ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; 11 ἤκουσε Κύριος, καὶ ἠλέησέ με, Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου. 12 ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέῤῥηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, 13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.

Αγιοι  Ανάργυροι  Θεραπευτές σε σας προσεύχομαι η ταπεινή δούλη ίνα παρακαλέσω όπως εστείλετε όλας τας θεραπευτικάς  σας θεραπεύματα για την θεραπεία και την απαλλαγή μου  ή του/της δούλου/ης  του Θεού……  από κάθε πόνο, πίκρα,  θλίψη,  σωματική και ψυχική. Γνωρίζω την θεραπευτική σας δύναμη,  πιστεύω σε σας  και σας καλώ ταπεινά με την ευλογία σας,  ίνα ελευθερωθώ   ή ελευθερωθεί  ο δούλος/η  του Θεού…..,  να λυτρωθώ ή να λυτρωθεί,  να θεραπευτώ ή να θεραπευτεί  από κάθε πτυχή μολυσμού του σώματος ,  της ψυχής,  από κάθε πάθος, ήν αίτιο  για κάθε  μου  ή του/της  πόνο.
Σείς μπορείτε  στο όνομα του Πατρός , του Υιού  και του Αγίου Πνεύματος  να αποστείλετε  την θεραπευτική σας  ιατρική να άρη  την κάθε βλάβη από εμέ ή από ή   τον/την   δούλον/η σας…… και έστε  θεραπευμένος /η  και απαλλαγμένος/η   από κάθε πόνο, θλίψη, δυσμορφία, ψυχής τε και σώματος. Εγώ η ταπεινή δούλη του Θεού, ικετεύω  σας ίνα  εισακουστεί  η δέησής μου αυτή  εις το όνομά σας, εις το όνομα του Πατρός  και του Υιού και του Aγίου Πνεύματος. ΑΜΗΝ.
(Κατά Ματθαίον κβ 1-10)
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.
Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·
πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους,
καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.

Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός, ο τοις πάθεσί Σου τά πάθη μου θεραπεύσας, και τοίς τραύμασί Σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισαί μοι τώ πολλά σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως, συγκέρασόν μου τό σώμα, από οσμής του ζωοποιού σώματός Σου, και γλύκανόν μου την ψυχή, τω σω τιμίω αίματι, από της πικρίας, ήν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν τόν νούν μου πρός σέ, κάτω ελκυσθέντα, καί ανάγαγέ με από του χάσματος της απωλείας. ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνυξιν, ούκ έχω δάκρυονπαρακλητικόν, τα επανάγοντα τα  τέκνα  πρός την ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότισμαι τόν νούν έν τοίς βιωτικοίς πάθεσι, καί ούκ ισχύω ατενίσαι πρός Σέ έν οδύνη. ού δύναμαι θερμανθήναι τοίς δάκρυσι τής πρός Σέ αγάπης. Αλλά, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησαί μοι μετάνοιαν ολόκληρον,
καί καρδίαν επίπονον είς αναζήτησίν Σου. χάρισαί μοι τήν χάριν Σου, καί ανακαίνισον έν εμοί τάςμορφάς τής σης εικόνος. Κατέλιπόν Σε, μή  με εγκαταλίπης.
έξελθε είς αναζήτησίν μου, επανάγαγέ με πρός την νομήν Σου, συναρίθμησόν με τοίς προβάτοις τής εκλεκτής Σου ποίμνης και διάθρεψόν με σύν αυτοίς έκ τής χλόης τών θείων Σου Μυστηρίων. πρεσβείες τής πανάγνου Μητρός Σου, καί πάντων των Αγίων Σου.
Αμήν.

Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις,και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεούτου Υψίστου, Συ υπάρχεις, Άχραντε, σπεύσον, δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους σου.


Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών…….

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Δωροθέα Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου