Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Αναζωπυρείν το χάρισμα του Θεού ο έστιν εν υμίν

Προσευχή δοθείσα για ενίσχυση του Αγίου Βαπτίσματος, για να αναζωπυρώσουμε το χάρισμα που μας έδωσε Εκείνος.  
 
Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας,
ο πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, 
ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, 
Ελθέ, και σκήνωσον εν ημίν,
και καθάρισον ημάς, από πάσης κηλίδος 
και Σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών...
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. ( τρις)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.
Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η Βασιλεία Σου,
γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Ευαγγέλιο κατά Μάρκου ΙΣΤ 15-18
 κα επεν ατος. πορευθέντες ες τν κόσμον παντα κηρύξατε τ εαγγέλιον πάσ τ κτίσει.
.
πιστεύσας κα βαπτισθες σωθήσεται, δ πιστήσας κατακριθήσεται.
σημεα δ τος πιστεύσασι τατα παρακολουθήσει· ν τ νόματί μου δαιμόνια κβαλοσι· γλώσσαις λαλήσουσι καινας·
φεις ροσι· κν θανάσιμόν τι πίωσιν, ο μ ατος βλάψει· π ἀῤῥώστους χερας πιθήσουσι, κα καλς ξουσιν.

Επιστολή Β’ Τιμόθεον
δι᾿ ν ατίαν ναμιμνήσκω σε ναζωπυρεν τ χάρισμα το Θεο, στιν ν σο δι τς πιθέσεως τν χειρν μου·
ο γρ δωκεν μν Θες πνεμα δειλίας, λλ δυνάμεως κα γάπης κα σωφρονισμο.
μ ον παισχυνθς τ μαρτύριον το Κυρίου μν μηδ μ τν δέσμιον ατο, λλ συγκακοπάθησον τ εαγγελί κατ δύναμιν Θεο,
το σώσαντος μς κα καλέσαντος κλήσει γί, ο κατ τ ργα μν, λλ κατ᾿ δίαν πρόθεσιν κα χάριν, τν δοθεσαν μν ν Χριστ ησο πρ χρόνων αωνίων,
φανερωθεσαν δ νν δι τς πιφανείας το σωτρος μν ησο Χριστο, καταργήσαντος μν τν θάνατον, φωτίσαντος δ ζων κα φθαρσίαν δι το εαγγελίου.

Ευχές με το κομβοσκοίνι προσευχής
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με
Υπερ Αγία Θεοτόκε Δέσποινα Ελέησον ημάς.
Άγιε Παίσιε πρέσβευε υπέρ ημών.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών…

ετικέτα ( Πνευματικότητα )