Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Πάτερ Ημών, το κλειδί της Καινής Διαθήκης.

Το Πάτερ Ημών μία ανώτερη προσευχή, η οποία μας οδηγεί στα νοήματα της Καινής Διαθήκης.


Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς.
Αυτή η πρώτη πρόταση αφορά το ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου μέσα εκεί μας αποκαλύπτεται σταδιακά πώς ήρθε ο Ιησούς στη γη. Μέσα σε αυτό το ευαγγέλιο ενωνόμαστε με τον Θεό και διδασκόμαστε πως Εκείνος έστειλε τον Ιησού, για να μας σώσει όλους μας.
Αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου
Η πρόταση αυτή μας εξηγεί πως μέσα στο επόμενο ευαγγέλιο του Μάρκου, θα δούμε πως το όνομα του Θεού είναι Αγιασμένο. Μέσα σε αυτό το ευαγγέλιο μαθαίνουμε για την βάφτιση και την σημασία της και παράλληλα γνωρίζουμε τα βήματα του Ιησού.
Γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
Το επόμενο ευαγγέλιο είναι του Λουκά, όπου εδώ διδασκόμαστε για την Βασιλεία του Θεού και πως μπορούμε να περπατήσουμε το θέλημά Του. Πόσο σημαντική είναι η πίστη, η καθαρή καρδιά και γνωρίζουμε τα θαύματα του Ιησού.
Τον Άρτον ημών των επιούσιον δος ημίν σήμερον
Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη όπου εδώ μέσα διδασκόμαστε μέσα από τον ίδιο τον Κύριο μας ότι Εκείνος είναι ο Άρτος της ζωής,  η αλήθεια, η οδός, η άμπελος, η ζωή. Και όταν εμείς επιλέξουμε το θέλημα Του Θεού, τότε θα μπορούμε να είμαστε μαζί Του στους Ουρανούς.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Αυτή η πρόταση μας οδηγεί στην διδασκαλία των Αποστόλων, στις πράξεις τους δηλαδή για να γνωρίσουμε τον δρόμο της συγχώρεσης και της συγνώμης, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας με αγάπη σε κάθε μας συνάνθρωπο. Πώς είναι σημαντικό να μην κρίνουμε και να παραμένουμε στο μονοπάτι της αγάπης του Θεού.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν
Μας την διδάσκουν αυτή την πρόταση, όλες οι επιστολές. Πώς δηλαδή να μην πέφτουμε σε πειρασμούς μέσα από τον θέλημα Του Θεού.
Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Όλη αυτή η τελευταία πρόταση είναι μία μεγάλη στάση, αφού ζητάμε από τον Θεό να μας απαλλάξει από τον πονηρό. Και το πώς μας το δίνει μέσα στην αποκάλυψη. Η οποία αποκάλυψη δείχνει πως ο πονηρός θα εισβάλλει μέσα σε ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι κατά Θεό. Ενώ παράλληλα μας δίνει δρόμο ο Άγιος Ιωάννης, στο πως εμείς δεν θα πέσουμε στα χέρια του πονηρού. Το πώς αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο Ζ’ εδάφιο 3 :
Και τους είπε «περιμένετε μη εξαπολύσετε ακόμη καταστροφήν εις την γην, ούτε εις την θάλασσαν, ούτε εις τα δέντρα, μέχρις ότου σφραγίσωμεν με την σφραγίδα του Ζώντος Θεού και σημαδέψωμεν επάνω εις τα μέτωπά των τους πιστούς δούλους του Θεού μας, ώστε να μη επέλθουν εναντίον αυτών καταστροφαί».
Εδάφιο 9:
Και όλοι αυτοί ( που αποτελούν την ένδοξον και θριαμβεύουσαν Εκκλησία των Ουρανών) εστέκοντο σαν οικείοι και φίλοι του Θεού έμπρος εις τον θρόνον του Θεού και εμπρός είς το Αρνίον και εφορούσαν Λευκάς στολάς ( σύμβολο της νίκης κατά της αμαρτίας και της νέας καθαράς και φωτεινής ζωής ) και εκρατούσαν εις τα χέρια των φοίνικας ( σύμβολα θριάμβου των και της αιώνιας πλησίον του Θεού ζωής).

Η προσευχή λοιπόν είναι ένα δώρο από τον ίδιο τον Θεό η οποία μας διδάσκει όλα όσα θέλει από εμάς ο Θεός.

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Δωροθέα